Roczne stypendium im. Bogdana Jańskiego

Regulamin Rocznego stypendium im. Bogdana Jańskiego

 1. Proboszcz Parafii Winnica ustanawia i funduje Roczne stypendium im. Bogdana Jańskiego dla parafianina (faktycznie zamieszkałego) na terenie Parafii Winnica, który ukończył z najlepszymi wynikami gimnazjum i kontynuuje naukę w LO o profilu matematyczno-fizycznym lub podobnym.
 2. Warunkami przyznania stypendium jest:
  • Zachowanie wzorowe
  • Najlepsza średnia z matematyki, fizyki i religii
  • Oceny z matematyki i fizyki nie niższe niż dobre
  • Kontynuacja nauki w LO o kierunku ścisłym
 3. W przypadku remisu decyduje lepsza ocena z przedmiotów. Kolejno – ocena z chemii, ocena z biologii, ocena z informatyki, ocena z polskiego
 4. W dalszym przypadku remisu – podział stypendium
 5. Stypendium to kwota 200 zł miesięcznie, przez rok, wypłacana w październiku i lutym.
 6. Stypendysta po każdym semestrze powinien dostarczyć faktury na książki (nie podręczniki szkolne) w tematyce nauk ścisłych na sumę wynoszącą połowę wypłaconego stypendium.
 7. Warunkiem wypłacenia lutowego stypendium jest kontynuowanie nauki w ścisłym profilu i otrzymanie w semestrze pierwszych co najmniej ocen dobrych z matematyki i fizyki.
 8. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w kancelarii parafialnej (do czwartej niedzieli października włącznie) w formie pisemnego oświadczenia zawierającego informacje potrzebne do wyboru stypendysty. Należy także umieścić dokładny adres i telefon kontaktowy.
 9. Wnioski zawierające braki formalne mogą nie być rozpatrywane.
 10. Decyzję na podstawie złożonych wniosków podejmuje Proboszcz do końca października.
 11. Nazwisko stypendysty będzie podane do publicznej wiadomości.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Proboszcz