Pogrzeb osoby zmarłej na COVID-19

Pogrzeb osoby zmarłej na COVID-19 może mieć taką samą formę jak każdej innej osoby, przy zachowaniu zasad sanitarnych, za których dochowanie bierze odpowiedzialność firma pogrzebowa. Kremacja ciała nie jest wymogiem a jedynie zaleceniem.

Ustalenia państwowe w tej sprawie są następujące:

Czy na uroczystość pogrzebową osoby zmarłej na COVID mogą przyjść żałobnicy spoza rodziny?
Tak. W uroczystości pogrzebowej obowiązuje zasada 1 osoba na 7 m kw. i zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 m oraz noszenie maseczki.

Czy można chować osobę zmarłą w trumnie, czy jest konieczność kremacji?
Nie ma obowiązku kremowania zmarłych na COVID-19.

Czy przy pogrzebie covidowym są dodatkowe obostrzenia sanitarne?
W związku z niebezpieczeństwem szerzenia się choroby COVID-19, zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych są poddane ścisłemu reżimowi sanitarnemu.

Przy pochówku trzeba zachować szczególne środki bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/585 (treść podana niżej)

Czy to prawda, że osobę zmarłą na COVID, trzeba chować jak najszybciej?
Nie, pochówek odbywa się po dokonaniu formalności związanych z uroczystościami pogrzebowymi.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2007 r. poz. 10) po § 5 dodaje się § 5a–5c w brzmieniu:
„§ 5a. 1. W przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) należy:
1) przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
2) odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy zachować szczególne środki ostrożności;
3) unikać ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok;
4) umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku;
5) zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem odkażającym o spek-trum działania wirusobójczym;
6) zwłoki zabezpieczone w sposób, o którym mowa w pkt 1, 4 i 5, umieścić w:
a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, wykonanej z materiału umożli-wiającego jej mycie i dezynfekcję, która po przekazaniu zwłok do spalarni podlega standardowej dekonta-minacji środkami powierzchniowoczynnymi, albo
b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu;
7) umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm;
8) niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie lub kapsule transportowej trumnę lub kapsułę transportową zamknąć szczelnie i spryskać płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym;
9) transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić jednym zespołem przewozowym.
2. Pomieszczenia, w których osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, poddaje się odkażaniu.
§ 5b. 1. Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 1–5, w przypadku zgonu w szpitalu są wykonywane przez osoby zatrudnione przez szpital, a w przypadku zgonu poza szpitalem przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrud-nione w zakładach pogrzebowych.
2. Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 6–9, są wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych.
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 585
§ 5c. 1. Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w następujące środki ochrony indywidualnej:
1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;
2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
4) jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).
2. Środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku myje się i dezynfekuje po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko