Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Nasza Winnica ogłasza konkurs:

„Najpiękniejsze miejsca w gminie Winnica

Weź udział, zapoznaj się z regulaminem

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze miejsca w gminie Winnica”:

 Warunki ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasza Winnica,06-120 Winnica plac Jana Pawła II3.

2.  Konkurs trwa w okresie od 14 do 30 września 2013 r.

3.  Ostatnim dniem przyjmowania zdjęć jest 30 września 2013 r.

4.  Organizator informuje, że Konkurs jest przeprowadzony w ramach Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w październiku 2013 roku podczas pikniku promocyjnego.

6. Za obsługę Konkursu w zakresie nadzorowania przebiegu konkursu, przyjmowania zgłoszeń, weryfikację przesłanych prac i głosów, zaprezentowanie zwycięzców, przekazanie nagród odpowiada Stowarzyszenie Nasza Winnica.

7. Do Konkursu zgłaszane są i oceniane zdjęcia przedstawiające najpiękniejsze miejsca w gminie Winnica.

Udział w konkursie:

1.    Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora.

2.   Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu LGD Zielone Mosty Narwi.

3.    Nadesłane propozycje muszą być związane z tematem Konkursu. Propozycje niezgodne z tematem Konkursu nie będą brane pod uwagę podczas oceny prac oraz będą usuwane przez Redakcję.

4.  Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Więcej niż jedno zdjęcie nadesłane przez jedną osobę oznacza dyskwalifikację uczestnika.

5. Uczestnik zgłaszający zdjęcia w Konkursie oświadcza, że jest jego autorem oraz że ma prawo do ich publikowania i nie narusza praw osób trzecich poprzez publikację.

6. Zdjęcia mogą być nadsyłane na adres email jolabiuro1@tlen.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny lub pocztą na adres Stowarzyszenie Nasza Winnica 06-120 Winnica, Plac Jana Pawła II 3. Niezbędne jest również podanie w emailu takich danych jak: nazwisko i imię, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

7.Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:

a)   postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności podjął próby użycia jakichkolwiek technik obejścia zabezpieczeń aplikacji w celu zdobycia nagrody,

b)   zarejestrował się w Konkursie używając do tego treści nieprawdziwych lub o charakterze wulgarnym albo w inny sposób nieodpowiednim.

Zasady konkursu:

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, które pokaże piękne miejsca, zabytki lub krajobrazy w gminie Winnica.

Zasady wyłonienia zwycięzcy i nagrody:

1.   Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich Uczestników, które prześlą zdjęcia zasadach opisanych w Regulaminie.

2.   Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyłonienia 3 zwycięzców niniejszego Konkursu, tj. Uczestników, którzy otrzymają po 1 (jednej) nagrodzie.

3.   Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny.

4.   Nagrody będą przyznane trzem Uczestnikom, których prace w ocenie Komisji będą najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginalne.

5.   W Konkursie przewidziane są trzy nagrody.

6.   Uczestnicy, którzy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o wygranej, nie prześlą do Redakcji poprzez wiadomość email danych niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową na terenie Rzeczpospolitej, tracą prawo do nagrody. Redakcja potwierdzi otrzymanie niezbędnych danych poprzez wiadomość email wysłaną najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

Przekazanie nagród i odpowiedzialność:

1.   Przekazanie nagród odbywa się podczas pikniku promocyjnego w Winnicy w październiku 2013 roku.

2.   Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie podpis na liście przekazania nagród.

Zastrzeżenia:

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 919 – 921.